Algemene voorwaarden Herba-webshop

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Herba-webshop zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna te noemen ‘Voorwaarden’ van toepassing. De Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden getoond of toegezonden.

1.2. Het doen van een bestelling bij Herba-webshop houdt in, dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk na overleg met Herba-webshop worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Herba-webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Herba-webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Herba-webshop. Herba-webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Herba-webshop dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.1.1 Prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten en misrekeningen. Herba-webshop is niet verplicht de bestelde producten tegen de op de website gepresenteerde prijzen te leveren, indien aantoonbaar gemaakt kan worden dat er sprake is van een typfout of misrekening.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen dertig (30) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden door middel van de op de website aangeboden betaaldiensten, overmaking van het factuurbedrag op het bankrekeningnummer van Herba-webshop of contant aan het huisadres van Herba-webshop. Bij overschrijving per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Herba-webshop. De betaling kan ook achteraf, na levering van de producten, plaatsvinden via Betalingachteraf van Focum. Voor de betaalmethode Betalingachteraf van Focum gelden aparte voorwaarden, die onderaan dit document zijn bijgevoegd.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en zal schriftelijk per email tenminste 1 herinnering krijgen van openstaand bedrag. Indien Herba-webshop haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de cliënt eveneens deze incassokosten verschuldigd, welke tenminste €40 excl BTW bedragen; incasso geschiedt door een incasso- en gerechtsdeurwaarderbureau.

3.5 Indien de cliënt met enige betaling van (eerdere) bestellingen in gebreke is, is Herba-webshop gerechtigd (de uitvoering van) de koopovereenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de cliënt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Herba-webshop.

3.7 Kosten voor internationale betaling van het factuurbedrag, zijn voor rekening van de cliënt. Bij terugstorting van het factuurbedrag door Herba-webshop, in geval van teruggave van de producten door de cliënt binnen de garantie en volgens de garantievoorwaarden, zijn de kosten die Herba-webshop maakt voor internationale betaling, voor rekening van de cliënt.

Artikel 4. Levering & garantie

4.1.1 De producten worden op de zelfde of uiterlijk de volgende werkdag van bestelling verstuurd en zullen dan, afhankelijk van de vervoerder, binnen 1 of 2 werkdagen bij de cliënt worden afgeleverd, danwel op desbetreffend ontvangstpunt door de cliënt kunnen worden opgehaald.

4.1.2 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft, is de cliënt  gerechtigd de bestelling te annuleren.

4.2.1 Herbalife 30 dagen garantie: Op de door Herba-webshop geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie van 30 dagen niet tevreden, geld terug. Deze garantieperiode gaat in op de datum van aflevering van de bestelling bij de cliënt.

4.2.2 Wanneer de cliënt niet tevreden is over de producten, heeft cliënt recht op terugbetaling van het aankoopbedrag, productvervanging of productruil. Deze garantie is niet van toepassing op producten aangekocht door Herbalife members, noch op producten die werden beschadigd of verkeerdelijk werden gebruikt.

4.2.3 Retourzending: Indien de cliënt binnen de garantieperiode schriftelijk te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal Herba-webshop ervoor zorgen dat de klant een retourformulier ontvangt. De cliënt dient het retourformulier ingevuld en ondertekend, met de al dan niet aangebroken producten retour te sturen aan: Herba-webshop, Krekelberg 18, 4708 KP Roosendaal, Nederland. De verantwoordelijkheid en kosten voor retourzending zijn voor rekening van de cliënt.

4.2.4 Terugbetaling of vervanging retourzending: Indien de producten met het ingevulde en ondertekende retourformulier zijn ontvangen, zal Herba-webshop ervoor zorg dragen dat:
– hetzij het betaalde factuurbedrag wordt teruggestort op rekening van de cliënt. Eventuele betaalkosten van Paypal worden niet gerestitueerd.
– ofwel op verzoek van cliënt nieuwe, vervangende producten aan de cliënt worden toegezonden.

4.2.5 Beschadiging en houdbaarheid: De producten dienen onbeschadigd in gesloten verpakking bij de cliënt aan te komen en mogen bij aankomst niet over de houdbaarheidsdatum zijn. Deze producten kan de cliënt altijd retour sturen. De kosten voor retourzending en verzending van nieuwe, vervangende producten zijn ten laste van Herba-webshop. Retourneren van aangebroken productverpakkingen zonder melding vooraf worden niet geaccepteerd.

4.2.6 Europees Herroepingsrecht: Binnen veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, heeft de consument het recht om, zonder enige kosten, van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan per aangetekend schrijven of mail op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. De kennisgeving moet verstuurd worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn.
De verzendkosten en de verantwoordelijkheid om de producten terug te bezorgen aan Herba-webshop zijn ten laste van de cliënt. De producten dienen altijd te worden teruggezonden in de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking. Indien dit correct verloopt zal het betaalde bedrag worden teruggestort op rekeningnummer van de klant.

4.2.7 Het Europees herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die werden beschadigd, geopend of verkeerd werden gebruikt. Hiervoor geldt de 30 dagen garantie.

4.3 Voor een bestelwaarde van €100 of meer zijn de verzendkosten gratis. De verzendkosten worden berekend tijdens het afrekenproces en bedragen €6.96 ex btw voor bestellingen minder dan €100.  De BTW op de verzendkosten wordt berekend en is afhankelijk van de bestelde producten: Standaard is de BTW 21%, behalve als u alléén voedingsproducten bestelt, dan is het 6%.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van de geleverde producten gaat pas over naar de cliënt, indien de cliënt al hetgeen de cliënt op grond van enige overeenkomst aan Herba-webshop verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de cliënt over.

5.2 Door Herba-webshop teveel of foutief geleverde producten blijven eigendom van Herba-webshop. De cliënt kan besluiten de producten te behouden tegen betaling van de handelsprijs exclusief verzendkosten, waarna eigendom van de producten overgaat naar de cliënt. Indien de cliënt besluit de producten niet te willen behouden, dient de cliënt de producten retour te zenden, waarbij Herba-webshop de kosten voor retour verzending vooraf betaald of achteraf vergoedt.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 de cliënt dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de cliënt Herba-webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, telefonisch of schriftelijk kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Herba-webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien de cliënt een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de cliënt het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Herba-webshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de cliënt komen.

Artikel 7. Privacy

7.1 Alle cliëntgegevens zullen discreet worden behandeld en onder geen beding openbaar zijn voor derden, tenzij expliciet toestemming verleend door de cliënt. Periodiek zullen de gegevens worden opgeschoond en oude gegevens worden verwijderd. Voor zover cliënteninformatie nog aanwezig is en de cliënt deze wil laten verwijderen, kan de cliënt ons hiertoe opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de cliënt en Herba-webshop, dan wel tussen Herba-webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de cliënt en Herba-webshop, is Herba-webshop niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Herba-webshop.

8.2 Vragen, opmerkingen en dergelijke kunnen per e-mail, telefonisch, per fax of schriftelijk aan Herba-webshop worden gesteld. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering, begeleiding en dergelijke dient men schriftelijk in te dienen. De cliënt krijgt daarover binnen twee weken schriftelijk bericht.

8.3 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een uitnodiging om ons bedrijf en de door u bestelde producten te beoordelen. Deze beoordeling wordt ongemodereerd zichtbaar op onze website, tenzij de beoordeling aangetoond vals is. Als dank voor uw beoordeling ontvangt u van ons een kortingscode die u bij uw volgende bestelling kunt gebruiken bij het afrekenen.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Herba-webshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de cliënt dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Herba-webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Herba-webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien de cliënt aan Herba-webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Herba-webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de cliënt aan Herba-webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Herba-webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Herba-webshop deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Herba-webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Herba-webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Herba-webshop is bevoegd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

U kunt zich voor vragen, klachten en opmerkingen per e-mail mail richten aan info@herba-webshop.be of telefonisch: +31 (0) 165 530217 (op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur).

In het geval u vragen of klachten heeft over de producten van Herbalife dan zullen uw vragen en/of klachten door ons aan Herbalife International (Netherlands) B.V. worden voorgelegd. Zodra wij van Herbalife International een reactie hebben ontvangen, zullen wij u zo spoedig mogelijk van de inhoud daarvan op de hoogte stellen.

Algemene voorwaarden Billink Achteraf betalen

A. De persoonsgegevens die u verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons – dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:

 1. risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
 2. het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
 3. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
 4. Benaderen van u voor (direct) marketingdoeleinden mits dit geschied binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u gekozen aanbieder.

B. Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn.

C. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

D. Voor Belgische klanten geldt: De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van nietbetaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

Algemene voorwaarden Focum AchterafBetalen

A. Algemeen over achteraf betalen

Bij achteraf betalen kunt u eerst uw bestelling ontvangen en dan de factuur betalen. Indien u kiest voor achteraf betalen gaat u akkoord met de daarbij behorende algemene voorwaarden. Voor de beoordeling van uw aanvraag worden de door u ingevulde gegevens conform de bepalingen van de algemene voorwaarden doorgezonden naar Focum Commerce B.V. Indien akkoord kunt u achteraf betalen en ontvangt u van ons de bestelling en een factuur. Deze factuur moet u binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

Het versturen van de factuur en de inning van uw betaling wordt door ons uitbesteed aan Focum Commerce B.V. Op onze digitale factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.

B. Algemene voorwaarden Focum AchterafBetalen, hierna te noemen AchterafBetalen

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van AchterafBetalen. Als u gebruik maakt van AchterafBetalen, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

a. Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice voor Klant:

 • U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Herba-webshop producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • Om de financiële risico’s van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Herba-webshop uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
 • U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce , zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
 • U bent verplicht Herba-webshop op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Herba-webshop per email of schriftelijk aan de Klantenservice van Herba-webshop worden doorgegeven.
 • U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

b. Wijze van betalen door Klant:

 • Herba-webshop heeft de facturatie en inning van uw betaling uitbesteed aan Focum Commerce B.V. Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u in opdracht van Herba-webshop een digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.
 • Op deze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
 • U erkent dat Focum Commerce B.V. de digitale facturatie en inning verzorgt ten behoeve van Herba-webshop en dat Focum Commerce B.V. in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens Herba-webshop, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens Herba-webshop wordt erkend.
 • Voor het ontvangen van de digitale factuur met betaalkoppeling via e-mail is het belangrijk dat u een correct e-mailadres opgeeft. Indien u een niet correct e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen digitale factuur met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.

c. Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn Klant:

 • Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Focum Commerce B.V. ontvangen te zijn.
 • Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag aan Focum Commerce B.V. heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Herba-webshop het recht om door Focum Commerce B.V. een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te laten brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
 • Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betalingsherinnering en betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
 • Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt Herba-webshop, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.
 • Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
 • Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website achterafbetalen.nl.
 • Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

d. Privacy Statement van Focum Commerce B.V.:

Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Focum Commerce B.V. Focum Commerce B.V. kan deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor het administreren, beheren en (laten) incasseren van vorderingen, kredietwaardigheidstoetsingen, acceptatietoetsingen, voorkomen en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van met Focum Commerce B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgever, strategische afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Disclaimer: Alle verwijzingen naar gewichtsbeheersing hebben betrekking op het Herbalife Nutrition gewichtsbeheersingsprogramma dat onder andere een evenwichtig dieet, regelmatige lichaamsbeweging, dagelijks voldoende inname van water, inname van voedingssupplementen indien nodig en voldoende rust omvat. Individuele resultaten zullen verschillen.